:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

27 ม.ค. 2566

รายละเอียด:


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

****************************

 

                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  มาตรา 30   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษี    แต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น

                    องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่                1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ /  ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลเวียงเหนือ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

                   อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                       ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน   งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ในวันและเวลาราชการ  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้  เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                           ประกาศ      วันที่   27    เดือน  มกราคม   ..   ๒๕๖6

 

 

 

 

 

(นายนิรันดร์  ชัยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_150_58_36_492.pdf