:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: กิจกรรม” การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม” การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร