:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: โบราณสถานวัดพระธาตุเมืองน้อย

20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

โบราณสถานวัดพระธาตุเมืองน้อย ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปายตอนบนในเขตการปกครองของบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ โบราณสถานแห่งนี้สำรวจโดยสำนักศิลปากรที่ 4 เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2536 และมีการขุดแต่งใน พ.ศ. 2558 พบว่า เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเจดีย์ศิลปะล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ซากวิหาร เนินดินที่สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถ ศาลาบาตร กำแพงและซุ้มประตูโขง จากองค์ประกอบของอาคารศาสนสถานที่ปรากฏ สันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในแอ่งที่ราบตอนบนของแม่น้ำปาย นอกจากนั้นยังพบว่าในแอ่งที่ราบตอนบนแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเมืองน้อยและชุมชนบริวาร (บ้านห้วยหก บ้านห้วยเฮี้ย และบ้านกิ่วหน่อ) นั้น ยังปรากฏแหล่งโบราณคดีและซากโบราณสถานประเภทต่างๆ กระจัดกระจายอยู่อีกไม่ต่ำกว่า 30 แห่ง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร