:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: ล่องแพแม่น้ำปาย

20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

 ท่าแพบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ดำเนินการโดยกลุ่มท่าแพบ้านตาลเจ็ดต้น ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันให้บริการล่องแพแม่น้ำปายตั้งแต่บริเวณสะพายข้ามแม่น้ำปายบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ ล่องไปตามแม่น้ำปายจนไปสิ้นสุดที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาย บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแพประมาณ 3 ชั่วโมง โดยแพที่ใช้จะเป็นแพไม้ไผ่มัดติดรวมกัน แพหนึ่งโดยสารได้ไม่เกิน 3 คน (ไม่รวมคนถ่อแพอีก 1 คน) และช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องแพกันมาก ก็คือ ช่วงเดือนตุลาคม – มกราคมของปีถัดไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร