:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
“ตำบลแห่งความสุข และความมั่นคงในชีวิต”
 
พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาตำบลน้ำแพร่ให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนมีความสุข
4. พัฒนาส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่พร้อมต่อการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น
7. บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
8. แก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ดำเนินการพัฒนา โดยเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอและจังหวัด
10.บูรณาการบริการสู่ประชาชน เพื่อความพึงพอใจของประชาชน