:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

กองคลัง
นางเนตรนภา ปิมปา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุนิศา ศักดิ์ภิรมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวดลยา วิธุระ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายพันธุ์พงษ์ มิ่งมรกต
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวมะลิวัลย์ บัญฑิต
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้)
นางสาวอัญชนา ธรรมศาสตร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ