:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวผาณิต คำหอม
ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางนิตยา สมเพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอุธรรม แก้วยิธิ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพิพัฒน์ หน่อคำ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายศุภกิจ พรมภัทร
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายรัฐพล แก้วศุภางค์กร
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสมเพชร วอคา
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
นายศิริวัฒน์ ฝั้นอ่อน
คนงานประจำรถขยะ
นายธนกร หลักดี
พนักงานขับรถขยะ
นายสมศักดิ์ เมียะตุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธีรยุทธ วงศ์อุดมไพรพนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชวัล หนานคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณรงค์ฤทธิ์ จริยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนิรุธ ปินดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ